Automata Theory

najaar 2021

Toren Academiegebouw

Laatste nieuws

Het `coronatentamen' van dinsdag 31 mei 2022 zal misschien pas eind juli zijn nagekeken. Ander nakijkwerk vraagt om voorrang. Excuses voor het ongemak.


Automata Theory (tot en met najaar 2019: Fundamentele Informatica 2) is een verplicht tweedejaars vak binnen de bachelor Informatica aan de Universiteit Leiden, ook voor de richting Kunstmatige Intelligentie.

Praktische informatie

Docent: Rudy van Vliet
te vinden op: kamer 140 van het Snellius
telefoon: 071-527 2876
email: rvvliet(at)liacs(dot)nl
Assistent voor de werkcolleges en de huiswerkopgaven: ...
Onderwijsvorm: hoorcollege, werkcollege en huiswerkopgaven
Collegetijden: hoorcollege op dinsdagochtend, 11.15-13.00 uur, zaal 211/214 van het Huygens, van Rudy van Vliet
werkcollege op dinsdagmiddag, 14.15-16.00 uur, (alleen) zaal 412 van het Snellius, ook van Rudy van Vliet,
van 7 september t/m 14 december 2021. Vanwege de herfstvakantie zijn er geen colleges op dinsdag 26 oktober.
(allemaal volgens het rooster van 18/19 augustus 2021).

Studielast

Met het behalen van dit vak verdient u 6 EC. Het niveau van het vak wordt aangeduid als `200'.

Aanbevolen voorkennis

Foundations of Computer Science.

Inhoud

De theorie van Automaten en Formele Talen vormt een van de hoekstenen van de Theoretische Informatica, omdat ze ons in staat stelt om precies te kunnen spreken over wat een berekening is, of de complexiteit van een algoritme.

Een automaat is een wiskundig model om (formele) talen vast te leggen. Formele talen op hun beurt kunnen bijvoorbeeld berekeningen, programmeertalen of complexe systemen beschrijven. Het eenvoudigste type is de eindige automaat, een machine die alleen een toestand bij kan houden, maar verder geen geheugen heeft. We leren dat er twee essentieel verschillende types eindige automaten bestaan. De deterministische eindige automaat legt een algoritme vast dat voor een string bepaalt of deze tot de taal behoort. De niet-deterministische automaat op haar beurt is beschrijvend van aard. Wanneer we een beperkte vorm van extern geheugen aan de eindige automaat toevoegen, ontstaat de stapelautomaat, een krachtiger concept.

We bestuderen de twee types automaten, en de structuur van de talen die ze kunnen accepteren. Dit leidt tot zogenaamde pomp-lemma's die laten zien dat bepaalde talen juist niet door een automaat kunnen worden herkend. We vergelijken voor beide types automaten de deterministische en niet-deterministische varianten. Verder verkennen we algoritmes die van beschrijvingen van eenvoudige talen meer complexe talen maken, de zogenaamde afsluitingseigenschappen.

De studie van talen en automaten kan niet zonder het kijken naar de Chomsky hierarchie van talen, automaten en hun bijpassende grammatica's. Zo laten we zien dat talen van eindige automaten kunnen worden beschreven door reguliere expressies. Verder komt aan de orde dat de stapelautomaat correspondeert met de context-vrije grammatica.

Voor globale informatie over het vak in studiejaar 2021-2022 wordt men verwezen naar de algemene webpagina.

Doelstelling

Het vak biedt een introductie tot de `theory of computation', met een nadruk op de relaties tussen formele talen, automaten en grammatica's.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester en huiswerkopgaven tijdens het semester.

Het eindcijfer van het vak is een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (70%) en het gemiddelde van de huiswerkopgaven (30%). Het tentamencijfer zelf moet minstens 5.5 zijn. In dat geval zal het eindcijfer ook minstens 5.5 zijn, zelfs als je geen enkele huiswerkopgave hebt gemaakt. Wie het tentamen niet haalt, krijgt het (onvoldoende) tentamencijfer als eindcijfer.

Tentamens

Er zijn twee tentamens (`gewoon' fysiek) geweest:
Eerste tentamen: donderdagochtend 23 december 2021, 10.15 - 13.15 uur.
Hertentamen: donderdagochtend 3 februari 2022, 10.15 - 13.15 uur.
Beide tentamens zijn nagekeken. De cijfers staan in Brightspace, inclusief eindcijfers.
De tentamens zijn nog terug te vinden in de lijst met oude tentamens onderaan deze pagina. Voor het eerste tentamen staat daar ook een uitwerking van de docent.

Vragenuur

Op dinsdag 21 december 2021 was er een online vragenuur voor het tentamen. Daarbij kon je de vragen stellen die opgekomen waren bij het leren voor het tentamen.

Huiswerkopgaven

In de loop van het semester worden vier huiswerkopgaven opgegeven. Deze zijn samen goed voor 30% van het eindcijfer.
De huiswerkopgaven moeten individueel gemaakt worden. Wanneer blijkt dat studenten teveel hebben samengewerkt voor hun oplossing, zullen de (voor een enkele oplossing) verdiende punten worden gedeeld door het aantal betrokken studenten.
Huiswerkopgaven dienen op of voor de deadline ingeleverd te worden. Dit zal in het algemeen ongeveer twee weken na publicatie van de opgaven zijn. Haal je die deadline niet, dan heeft het geen zin meer om het huiswerk in te leveren. Dat wil zeggen: het levert geen punten meer op.
Je bent niet verplicht om de huiswerkopgaven te maken. Het is echter wel aan te raden, want: (1) het vormt een nuttige oefening voor het tentamen, en (2) als je huiswerkopgaven mist, krijg je een 0 voor die opgaven, en dat kan negatief doorwerken in je eindcijfer voor het vak.

Resultaten voor de huiswerkopgaven van dit vak (of zijn voorganger Fundamentele Informatica 2) uit een eerder studiejaar zijn dit jaar niet meer geldig.

Je oplossingen voor de huiswerkopgaven kun je inleveren via Brightspace. Zorg dus dat je daar bent aangemeld voor het vak. De cijfers voor de huiswerkopgaven komen te zijner tijd eveneens in Brightspace.

Inmiddels zijn beschikbaar

Alle huiswerkopgaven zijn nagekeken. De cijfers staan in Brightspace.
Bij het digitaal tekenen van eindige automaten kun je wellicht gebruik maken van de Finite State Machine Designer. De docent heeft hier geen ervaring mee. Mocht de notatie afwijken van de bij dit vak gebruikelijke notatie, licht dat dan expliciet toe in je inzending voor de huiswerkopgave.

Literatuur

John C. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, 4th edition, McGraw Hill, 2010/2011.


Twee keer de 4e editie: de Amerikaanse editie (ISBN-13: 978-0073191461) en de internationale editie (ISBN-13: 978-007-128942-9)
NB: dit boek wordt ook gebruikt bij het college Computability.
Er is een lijst met errata bij dit boek beschikbaar. Heeft u zelf (andere) foutjes in het boek ontdekt, meld het dan aan de docent. Dan kunnen die ook in de lijst worden opgenomen.

Dit boek schijnt niet meer in de winkel te liggen. Misschien is het online nog wel te vinden.

Tentamenstof

De tentamenstof bestaat uit Alles bij elkaar is dit geworden: Ook als bewijzen geen tentamenstof zijn, zijn de bijbehorende constructies dat wel, tenzij expliciet anders vermeld.

N.B: Er bestaan vaak meerdere constructies om hetzelfde doel te bereiken. Het internet staat er vol mee. Bij het practicum van het vak Datastructuren wordt dit jaar bijvoorbeeld een andere constructie gebruikt om een reguliere expressie om te zetten in een eindige automaat. Het is voor de huiswerkopgaven en het tentamen van belang dat je de constructies gebruikt die we bij dit vak behandeld hebben. Anders kan er aftrek gegeven worden.

Opmerkingen: Begrippen, notaties en technieken behandeld bij Foundations of Computer Science, met name inductie, worden bekend verondersteld en moeten kunnen worden gebruikt.

Behandelde stof, opgaven en slides

Voor wie door omstandigheden een hoorcollege of werkcollege moet missen, zullen we per week bijhouden welke stof en opgaven we hebben behandeld. U vindt dit overzicht hier (bijgewerkt t/m hoor-/werkcollege van 14 december 2021, compleet dus).

De slides die tijdens de colleges gebruikt worden, worden na elk college hieronder gepubliceerd. Ook vind je hieronder de links naar de opnames van de hoorcolleges (van dit jaar) en die van de werkcolleges van vorig jaar. In de opnames van de werkcolleges wordt steeds in een uur tijd een aantal opgaven behandeld. Je kunt hier zien welke opgaven vorig jaar behandeld zijn (misschien andere dan dit jaar). Dit alles zal tot (in ieder geval) het hertentamen online blijven staan.
N.B: De slides zijn niet bedoeld ter vervanging van het boek. Het kan dus lastig zijn om de stof puur met behulp van de slides, zonder het boek, te begrijpen.
N.B.2: Om gemakkelijk naar eerdere definities/resultaten/plaatjes te kunnen verwijzen tijdens het college, worden slides regelmatig hergebruikt. Er zitten dus nogal wat dubbele slides bij.

In de slides van het hoorcollege wordt regelmatig verwezen naar twee boeken:
[M]: het boek van John C. Martin dat hierboven genoemd wordt
[L]: Peter Linz: An Introduction to Formal Languages and Automata

Antwoorden bij opgaven

Van een deel van de opgaven uit het boek zijn nette uitwerkingen beschikbaar. Deze vindt u hieronder. Achterin het boek staan ook nog antwoorden van een aantal opgaven.

Oude tentamens

De vorige keer dat het vak werd gegeven, was in het najaar van 2020. De website van die keer vindt u hier. Daar vindt u ook nog meer oude tentamens van Fundamentele Informatica 2.
Het vak Fundamentele Informatica 2 werd overigens door andere docenten gegeven. Nieuwe tentamens voor het huidige vak Automata Theory kunnen dus een (iets) ander karakter krijgen dan de tentamens van toen. Ook de tentamenstof is niet per se helemaal hetzelfde.
Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 14 juni 2022 - https://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/automata/