Algoritmiek,

voorjaar 2024

Toren Academiegebouw

Laatste nieuws

(14.05.2024) Bij het laatste `college' op woensdag 15 mei gaan we een oud tentamen oefenen. Zie verderop.

(13.05.2024) De normering en de `late' deadlines voor programmeeropdracht 3 zijn nu ook bekend. Zie verderop.

(08.05.2024) Programmeeropdracht 3 is beschikbaar. Zie verderop.

(03.05.2024) Er is een klein, extra voorbeeld, met aantal oplossingen beschikbaar bij programmeeropdracht 2. Zie verderop.

(30.04.2024) Er is een tip bij het verslag van programmeeropdracht 2. Zie verderop.

(26.04.2024) De deadline voor programmeeropdracht 2 is verschoven van donderdag 2 mei naar maandag 6 mei, 23.59 uur.

(17.04.2024) Er is een kleine aanvulling bij programmeeropdracht 2, over het gebruik van de klasse Steen. Zie verderop.

(08.04.2024) Programmeeropdracht 2 is beschikbaar. Zie verderop.

(07.02.2024) Voldoende cijfers uit eerdere jaren die dit jaar nog geldig zijn, staan in Brightspace. Zie verderop.


Het eerstejaarsvak Algoritmiek is verplicht voor alle studenten Informatica en voor studenten die een dubbele propedeuse Wiskunde/Informatica doen. Het vak levert 6 EC op.

Students Data Science and Artificial Intelligence / Bioinformatica / Informatica en Econonie

This course is not intended for students Data Science and Artificial Intelligence, students Bioinformatica and students Informatica en Economie. They follow the course Algorithms and Data Structures, with equivalent content, but in English instead of Dutch, and with Python instead of C++.

Praktische informatie

Docent: Rudy van Vliet
te vinden op: kamer 140 van het Snellius
telefoon: 071-527 2876
email: rvvliet(at)liacs(dot)nl
Assistenten werkcollege en practicum: ...
Voor vragen over de programmeeropdrachten zijn de assistenten bereikbaar via het speciale emailadres algoritmiek@liacs.leidenuniv.nl
Onderwijsvorm: per week in principe twee uur hoorcollege, twee uur werkcollege en twee uur practicum, allemaal on-campus.
Collegetijden: van 7 februari t/m 27 mei 2024.
In de week van 25 t/m 29 maart (tentamenweek, Goede Vrijdag), op maandag 1 april (Tweede Paasdag), woensdag 8 mei, vrijdag 10 mei, maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag), en woensdag 22 mei zijn er geen colleges/bijeenkomsten van dit vak. In de loop van het semester zullen nog enkele ingeroosterde werkcolleges vervallen.

Aanbevolen voorkennis voor dit vak is het college Programmeermethoden. Het college dat op Algoritmiek aansluit heet Datastructuren. Dit wordt gegeven in het najaar (derde semester van de studie Informatica).

Inhoud van het vak

Algoritmiek gaat uiteraard over algoritmen. Het vak behandelt diverse algemene algoritmische methoden voor het oplossen van problemen, alsmede enkele bekende algoritmen zoals het algoritme van Dijkstra. Elke methode wordt geillustreerd aan de hand van bekende of minder bekende voorbeelden. Probleemoplossingsmethoden die worden behandeld zijn o.a.: Verder kijken we bij veel algoritmen ook naar de tijdcomplexiteit (om de efficientie van algoritmen te beschrijven en te vergelijken).

Voor globale informatie over het vak in studiejaar 2023-2024 wordt men verwezen naar de algemene webpagina.

Doelstelling

Materiaal

In het studiejaar 2023/2024 wordt evenals in de voorgaande jaren gebruik gemaakt van het volgende boek: Anany Levitin, Introduction to The Design and Analysis of Algorithms, third edition (Pearson, 2012). Of de internationale editie van hetzelfde boek (ISBN: 978-0-273-76411-3).

De bij het college behorende slides komen ook via deze website beschikbaar.

Programma

Het programma van colleges en werkcolleges zal hieronder worden bijgehouden. Om vast een idee te krijgen van de te behandelen stof, kunt u kijken op de website van Algoritmiek, voorjaar 2023.

Datum Onderwerp Slides Boek Werkcollege
7 februari Introductie slides1 1.1, 1.2, 1.4 (t/m graafrepresentaties) opgaven1, antwoorden opgaven 1,2,6-9
14 februari Grafen en bomen slides2 1.4, 4.5 (subpar `Searching and Insertion in a BST') opgaven2 voor bomenpracticum, zie verderop voor skeletprogramma + uitleg
21 februari Complexiteit, toestand-actie-ruimte slides3 slides, 2.1-2.3, 4.5 (subpar `The Game of Nim') en 6.6 (subpar `Reduction to Graph Problems') opgaven3, antwoorden opgaven 2,3,5 (presentatie Jan van Rijn uit 2011), antwoorden opgaven 1,2,4,6-8, toestand-actie-ruimte bij opgave 1b, toestand-actie-ruimte bij opgave 4b
28 februari Toestand-actie-ruimte, brute force, exhaustive search slides4, Kannenprobleem (Die Hard) 3 inl., 3.1-3.3, slides
6 maart Exhaustive search, backtracking slides5 3.4, 3.5, slides opgaven5, antwoorden5
13 maart Backtracking slides6 12 inl., 12.1, slides opgaven6, antwoorden6, SST opgave 7, SST opgave 8
20 maart Verdeel en heers slides7 5.inl, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 (geen convex hull), 4 inl., 4.1
3 april Rest verdeel en heers slides8 slides; 4.2, 4.4 (geen Russian peasant), 4.5 (inl + Binary Search Tree) opgaven8, enkele antwoorden
10 april Dynamisch programmeren slides9 slides; 8 inl., 8.2, voorbeeld 2 in 8.1 opgaven9, antwoorden opgaven 2,3,4,5ac,6, antwoord opgave 7
17 april Dynamisch programmeren, gretige algoritmen slides10 slides, 9 inl., 9.2 t/m blz. 353, 9.3
24 april Algoritme van Dijkstra, gretige algoritmen slides11 slides, 9.1, 9.2 (tot halverwege blz 356), 9.3 opgaven10, antwoorden van opgaven 1,2,4-7
1 mei Branch & bound slides12 12.2 opgaven12, antwoorden van opgaven 1,2,3
15 mei Oud tentamen oefenen Tentamen van 17 juli 2023

Tentamenstof

De tentamenstof bestaat uit: alles wat we gedurende het semester bij hoorcollege, werkcollege en practicum behandelen. Dit zal in de loop van het semester worden opgebouwd op deze website, in het bijzonder hierboven bij het programma. Het zal echter weinig afwijken van de tentamenstof van het vak in voorjaar 2023.

Werkcollege

Tijdens het werkcollege worden opgaven op papier gemaakt die aansluiten bij de stof uit de hoorcolleges. Deze opgaven worden hierboven in de tabel opgenomen.

Practicumbijeenkomsten

In week 3 (19 februari) en elke week vanaf week 4 of 5 is een practicumbijeenkomst gepland. De bijeenkomst in week 3 is voor het bomenpracticum, de andere bijeenkomsten zijn bedoeld om, met assistentie, te werken aan de programmeeropdrachten.

Practicumbijeenkomst 19 februari

Tijdens de practicumbijeenkomst in week 3 (19 februari) wordt er een practicumopdracht rond een implementatie van binaire bomen gedaan, in de computerzalen van het Snellius. Daarvoor kun je gebruik maken van het skeletprogramma in bomenpracticum.zip. Volg de volgende stappen om te beginnen: De opgaven staan hierboven in de tabel met het programma van colleges en werkcolleges. Bewerk "boom.cc" zoals aangegeven in de twaalf opgaven.
N.B.: je hoeft je oplossing niet in te leveren.

De liefhebbers kunnen ook zelf bomen maken om uit te proberen. Zie voor de gewenste codering van de bomen het bestand "readmelinux.txt".

Een voorbeelduitwerking is hier te vinden. Als alles goed is, dan moet de test bij onderdeel 1 (menu-optie 1) een uitvoer hebben die sterk hierop lijkt. De uitvoer bij onderdeel 2 (menu-optie 2) moet hierop lijken.

Programmeeropdrachten

Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++, in elk waarvan een besproken oplossingsmethode toegepast moet worden om een gegeven probleem op te lossen.

De opdrachten moeten alle drie voldoende zijn (>=5.5). Programmeerwerk mag in tweetallen worden gemaakt. De opdrachten dienen op (of voor) de deadlines te worden ingeleverd. Eventueel mag (uiterlijk) twee weken te laat worden ingeleverd, maar dan gaat er voor iedere (gedeeltelijke) week 1 punt van het cijfer af.

Als plagiaat wordt geconstateerd, wordt hiervan melding gemaakt bij de examencommissie, en wordt de beoordeling van de opdracht voor die teams opgeschort, in afwachting van een oordeel van de examencommissie. Een mogelijke sanctie is dat beide teams geen cijfer krijgen en ook geen mogelijkheid krijgen om de opdracht nog in hetzelfde collegejaar af te ronden.

Meer informatie over te laat, niet voldoende en plagiaat...

Studenten die in een eerder studiejaar alle drie programmeeropdrachten hebben afgerond, hoeven het programmeerwerk dit jaar niet opnieuw te doen. Deelresultaten blijven in veel (maar niet alle!) gevallen ook geldig. Zie ook het paragraafje `Cijfers uit eerdere jaren' verderop.

Je kunt je oplossingen voor de opdrachten inleveren in Brightspace. Daarvoor moet je in Brightspace eerst een groepje vormen (met z'n twee-en of eventueel in je eentje). Ook als je steeds met dezelfde programmeerpartner werkt, moet je voor elke opdracht opnieuw een groepje vormen.

De drie programmeeropdrachten van dit jaar worden t.z.t. hieronder gepubliceerd. Meer informatie, zoals over het schrijven van het verslag in LaTeX en over het werken op de huisuil, is hier te vinden. Inmiddels is beschikbaar:

Eventuele opmerkingen of tips bij de opdrachten zullen hier worden bekendgemaakt.

Toetsing

Drie programmeeropdrachten in de loop van het semester, en schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het minimumcijfer voor elke programmeeropdracht is 0, het minimumcijfer voor het tentamen is 1. Zowel tentamen als (alle) programmeeropdrachten moeten voldoende (>=5.5) zijn. In dat geval is het eindcijfer van het vak een gewogen gemiddelde van de cijfers voor het tentamen (twee derde) en de programmeeropdrachten (samen een derde).

Als het tentamencijfer minder dan 5.5 is, is het tentamencijfer tevens het eindcijfer. Als het tentamen voldoende is, maar niet alle programmeeropdrachten voldoende zijn, volgt er nog geen eindcijfer. In dit laatste geval blijft het voldoende tentamencijfer staan totdat het programmeerwerk is afgerond (zie ook het paragraafje `Cijfers uit eerdere jaren' hieronder).

Cijfers uit eerdere jaren

Wie in een eerder jaar het tentamen wel heeft gehaald, maar het practicum nog niet heeft afgerond, kan het (voldoende) tentamencijfer meenemen naar dit jaar.
Wie, omgekeerd, in een eerder jaar het practicum (alle drie de opdrachten) heeft afgerond, maar het tentamen nog niet heeft gehaald, kan het gemiddelde practicumcijfer meenemen naar dit jaar.
Wie in een eerder jaar (of meerdere jaren) één of twee losse opdrachten heeft afgerond, kan de cijfers daarvoor niet per se meenemen naar dit jaar. Het kan wel standaard met de cijfers voor de volgende opdrachten: 2017 (opdracht 1), 2018 (1,2), 2019 (1,2,3), 2020 (1,2), 2021 (1,2,3), 2022 (1,2,3), 2023 (1,2,3).
Ouderejaars die zich afvragen of ze cijfers van andere opdrachten mee mogen nemen, moeten contact opnemen met de docent: rvvliet(at)liacs(dot)nl.
Op 7 februari 2024 zijn cijfers uit eerdere jaren die nog geldig zijn in Brightspace gezet. Althans, voor studenten die op dat moment in Brightspace waren ingeschreven. Hierbij geldt de volgende legenda. Mis je een cijfer van jezelf, neem contact op met de docent.
Wanneer deelresultaten uit een eerder jaar geldig blijven, is het niet nodig en niet de bedoeling om de betreffende opdracht(en) opnieuw te maken. Je mag hoogstens één keer (in totaal, over alle jaren) proberen om een reeds voldoende deelresultaat te verbeteren.

Tentamens

Grafische/programmeerbare rekenmachines zijn niet toegestaan tijdens het tentamen.

Er zijn twee tentamens gepland, allebei on-campus:
Eerste tentamen: maandagmiddag 10 juni 2024, 13.00-16.00 in het Universitair Sportcentrum.
Hertentamen: maandagmiddag 8 juli 2024, 13.00-16.00 uur eveneens in het Universitair Sportcentrum.
De cijfers van de tentamens zullen gepubliceerd worden in Brightspace. Zorg dus dat je voor de cursus geregistreerd staat in Brightspace.

Vragenuur

Indien daar belangstelling voor bestaat, kan er een vragenuur voor het (eerste) tentamen worden ingepland. Daarbij kun je dan de vragen stellen die opgekomen zijn bij het leren voor het tentamen.

Oude tentamens


Het vak Algoritmiek wordt al vele jaren gegeven. De vorige keer was in het voorjaar van 2023. De website van die keer vindt u hier. U vindt daar ook nog meer oude tentamens.
Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 14 mei 2024 - https://liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/algoritmiek/