Algoritmiek,

voorjaar 2023

Toren Academiegebouw

Laatste nieuws

Dit is de website voor voorjaar 2023. De website van voorjaar 2022 vindt u hier.


Het eerstejaarsvak Algoritmiek is verplicht voor alle studenten Informatica en voor studenten die een dubbele propedeuse Wiskunde/Informatica doen. Het vak levert 6 EC op.

Studenten Data Science and Artificial Intelligence / Bioinformatica / Informatica en Econonie

Voor studenten Data Science and Artificial Intelligence, studenten Bioinformatica en studenten Informatica en Economie is er het vergelijkbare vak Algorithms and Data Structures (met Python in plaats van C++).

Praktische informatie

Docent: Rudy van Vliet
te vinden op: kamer 140 van het Snellius
telefoon: 071-527 2876
email: rvvliet(at)liacs(dot)nl
Assistenten werkcollege en practicum: ...
Onderwijsvorm: per week in principe 2 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege en 2 uur practicum, allemaal on-campus.
Collegetijden: van 7 februari t/m 17 mei 2023.
Op woensdagmiddag 8 februari (Dies), de week van 27 t/m 31 maart (tentamenweek), en de vrijdagen 7 april (Goede Vrijdag) en 5 mei (bevrijdingsdag) zijn er geen colleges/bijeenkomsten van dit vak. De practicumbijeenkomst op 22 februari en het werkcollege op 17 februari 2023 vervallen. In de loop van het semester zullen nog enkele ingeroosterde werkcolleges vervallen.

Aanbevolen voorkennis voor dit vak is het college Programmeermethoden. Het college dat op Algoritmiek aansluit heet Datastructuren. Dit wordt gegeven in het najaar (derde semester van de studie Informatica).

Inhoud van het vak

Algoritmiek gaat uiteraard over algoritmen. Het vak behandelt diverse algemene algoritmische methoden voor het oplossen van problemen, alsmede enkele bekende algoritmen zoals het algoritme van Dijkstra. Elke methode wordt geillustreerd aan de hand van bekende of minder bekende voorbeelden. Probleemoplossingsmethoden die worden behandeld zijn o.a.: Verder kijken we bij veel algoritmen ook naar de tijdcomplexiteit (om de efficientie van algoritmen te beschrijven en te vergelijken).

Voor globale informatie over het vak in studiejaar 2022-2023 wordt men verwezen naar de algemene webpagina.

Doelstelling

Materiaal

In het studiejaar 2022/2023 wordt evenals in de voorgaande jaren gebruik gemaakt van het volgende boek: Anany Levitin, Introduction to The Design and Analysis of Algorithms, third edition (Pearson, 2012). Of de internationale editie van hetzelfde boek (ISBN: 978-0-273-76411-3).

De bij het college behorende slides komen ook via deze website beschikbaar.

Programma

Het programma van colleges en werkcolleges zal hieronder worden bijgehouden. Om vast een idee te krijgen van de te behandelen stof, kunt u kijken op de website van Algoritmiek, voorjaar 2022.

Datum Onderwerp Slides Boek Werkcollege

Tentamenstof

De tentamenstof bestaat uit: alles wat we gedurende het semester bij hoorcollege, werkcollege en practicum behandelen. Dit zal in de loop van het semester worden opgebouwd op deze website, in het bijzonder hierboven bij het programma. Het zal echter weinig afwijken van de tentamenstof van het vak in voorjaar 2022.

Werkcollege

Tijdens het werkcollege worden opgaven op papier gemaakt die aansluiten bij de stof uit de hoorcolleges. Deze opgaven worden hierboven in de tabel opgenomen.

Practicumbijeenkomsten

In week 2 (15 februari) en elke week vanaf week 4 of 5 is een practicumbijeenkomst gepland. De bijeenkomst in week 2 is voor het bomenpracticum, de andere bijeenkomsten zijn bedoeld om, met assistentie, te werken aan de programmeeropdrachten.

Practicumbijeenkomst week 2

Tijdens de practicumbijeenkomst in week 2 wordt er een practicumopdracht rond een implementatie van binaire bomen gedaan, in de computerzalen van het Snellius.

Programmeeropdrachten

Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++, in elk waarvan een besproken oplossingsmethode toegepast moet worden om een gegeven probleem op te lossen.

De opdrachten moeten alle drie voldoende zijn (>=5.5). Programmeerwerk mag in tweetallen worden gemaakt. De opdrachten dienen op (of voor) de deadlines te worden ingeleverd. Eventueel mag (uiterlijk) twee weken te laat worden ingeleverd, maar dan gaat er voor iedere (gedeeltelijke) week 1 punt van het cijfer af.

Als plagiaat wordt geconstateerd, wordt hiervan melding gemaakt bij de examencommissie, en wordt de beoordeling van de opdracht voor die teams opgeschort, in afwachting van een oordeel van de examencommissie. Een mogelijke sanctie is dat beide teams geen cijfer krijgen en ook geen mogelijkheid krijgen om de opdracht nog in hetzelfde collegejaar af te ronden.

Meer informatie over te laat, niet voldoende en plagiaat...

Studenten die in een eerder studiejaar alle drie programmeeropdrachten hebben afgerond, hoeven het programmeerwerk dit jaar niet opnieuw te doen. Deelresultaten blijven niet automatisch geldig. Zie ook het paragraafje `Cijfers uit eerdere jaren' verderop.

De drie programmeeropdrachten van dit jaar worden t.z.t. hieronder gepubliceerd. Meer informatie, zoals over het schrijven van het verslag in LaTeX en over het werken op de huisuil, is hier te vinden.

Eventuele opmerkingen of tips bij de opdrachten zullen hier worden bekendgemaakt.

Toetsing

Drie programmeeropdrachten in de loop van het semester, en schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het minimumcijfer voor elke programmeeropdracht is 0, het minimumcijfer voor het tentamen is 1. Zowel tentamen als (alle) programmeeropdrachten moeten voldoende (>=5.5) zijn. In dat geval is het eindcijfer van het vak een gewogen gemiddelde van de cijfers voor het tentamen (twee derde) en de programmeeropdrachten (samen een derde).

Als het tentamencijfer minder dan 5.5 is, is het tentamencijfer tevens het eindcijfer. Als het tentamen voldoende is, maar niet alle programmeeropdrachten voldoende zijn, volgt er nog geen eindcijfer. In dit laatste geval blijft het voldoende tentamencijfer staan totdat het programmeerwerk is afgerond (zie ook het paragraafje `Cijfers uit eerdere jaren' hieronder).

Cijfers uit eerdere jaren

Wie in een eerder jaar het tentamen wel heeft gehaald, maar het practicum nog niet heeft afgerond, kan het (voldoende) tentamencijfer meenemen naar dit jaar.
Wie, omgekeerd, in een eerder jaar het practicum (alle drie de opdrachten) heeft afgerond, maar het tentamen nog niet heeft gehaald, kan het gemiddelde practicumcijfer meenemen naar dit jaar.
Wie in een eerder jaar (of meerdere jaren) één of twee losse opdrachten heeft afgerond, kan de cijfers daarvoor niet per se meenemen naar dit jaar. Het kan wel standaard met de cijfers voor de volgende opdrachten: opdracht 1 2017, opdracht 1 2018, opdracht 2 2018, opdracht 1 2019, opdracht 2 2019, opdracht 3 2019, opdracht 1 2020, opdracht 2 2020, opdracht 1 2021, opdracht 2 2021, opdracht 3 2021, opdracht 1 2022, opdracht 2 2022, opdracht 3 2022.
Ouderejaars die zich afvragen of ze cijfers van andere opdrachten mee mogen nemen, moeten contact opnemen met de docent: rvvliet(at)liacs(dot)nl.
In de loop van februari 2023 zullen cijfers van de laatste twee jaren die nog geldig zijn door de docent alvast in Brightspace gezet worden. Mocht je je cijfer(s) vergeten zijn, dan kun je ze daar terugzien. Dan kun je dus zien wat je nog wel hoeft te doen en wat niet meer.
Wanneer deelresultaten uit een eerder jaar geldig blijven, is het niet nodig en niet de bedoeling om de betreffende opdracht(en) opnieuw te maken. Je mag hoogstens één keer proberen om een reeds voldoende deelresultaat te verbeteren.

Tentamens

Grafische/programmeerbare rekenmachines zijn niet toegestaan tijdens het tentamen.

Er zijn twee tentamens gepland, allebei on-campus:
Eerste tentamen: maandagmiddag 12 juni 2023, 13.00-16.00 in het Universitair Sportcentrum.
Hertentamen: maandagmiddag 17 juli 2023, 13.00-16.00 uur eveneens in het Universitair Sportcentrum.
De cijfers van de tentamens zullen gepubliceerd worden in Brightspace. Zorg dus dat je voor de cursus geregistreerd staat in Brightspace.

Vragenuur

Indien daar belangstelling voor bestaat, kan er een vragenuur voor het (eerste) tentamen worden ingepland. Daarbij kun je dan de vragen stellen die opgekomen zijn bij het leren voor het tentamen.

Oude tentamens


Het vak Algoritmiek wordt al vele jaren gegeven. De vorige keer was in het voorjaar van 2022. De website van die keer vindt u hier. U vindt daar ook nog meer oude tentamens.
Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 3 januari 2023 - https://liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/algoritmiek/