Te laat, niet voldoende en plagiaat -

Practicum Algoritmiek,

voorjaar 2021

Toren Academiegebouw

Te laat

Oplossingen voor de programmeeropdrachten Algoritmiek dienen in principe op (of voor) de deadline te worden ingeleverd. Je kunt nog tot twee weken na deze deadline inleveren, maar dan gaat er voor iedere (gedeeltelijke) week 1 punt af van het cijfer dat je voor die opdracht zou krijgen.

Het is mogelijk dat het cijfer daarmee beneden de 5.5 komt. Geen nood: als het cijfer zonder puntenaftrek minstens 5.5 zou zijn, heb je de betreffende opdracht toch afgerond. Alleen werkt het lagere cijfer wel door in je gemiddelde cijfer voor het practicum, en daarmee in je eindcijfer voor het vak. Het is mogelijk dat hiermee ook je eindcijfer beneden de 5.5 komt. Opnieuw, geen nood: als alle onderdelen technisch gezien voldoende waren, krijg je toch een eindcijfer 6.

Wanneer de twee weken na de deadline verstreken zijn, heeft het (afgezien van bijzondere omstandigheden, overleg dan met de docent) geen zin meer om in te leveren. Je kunt dan aan het eind van het semester gebruik maken van de herkansing.

Niet voldoende

Wanneer je oplossing voor een programmeeropdracht niet voldoende is (of je levert niets in), krijg je aan het eind van het semester de kans om een verbeterde versie in te leveren. Zie verder bij `Herkansing'.

Herkansing

Aan het eind van het semester wordt de mogelijkheid geboden om programmeeropdrachten die niet (voldoende) zijn gemaakt te herkansen. In dat geval kun je hoogstens nog een 5.5 voor de betreffende opdrachten halen.

Voor de herkansing wordt een nieuwe inleverdatum (of nieuwe inleverdata voor de verschillende opdrachten) vastgesteld. Wanneer je je oplossing voor een opdracht niet voor deze datum afhebt, heeft het (afgezien van bijzondere omstandigheden, overleg dan met de docent) geen zin meer om in te leveren. De eerstvolgende gelegenheid is dan in het voorjaar van 2022.

Plagiaat

Wanneer de inzendingen van verschillende teams bij een programmeeropdracht Algoritmiek teveel op elkaar lijken, kunnen we tot de conclusie komen dat er sprake is van plagiaat. In dat geval wordt hiervan melding gemaakt bij de examencommissie, en wordt de beoordeling van de opdracht voor die teams opgeschort, in afwachting van een oordeel van de examencommissie.

Een mogelijke sanctie is dat beide teams geen cijfer krijgen en ook geen mogelijkheid krijgen om de opdracht nog in hetzelfde collegejaar af te ronden. Als de teams gezamenlijk duidelijk maken welk team de bron was, kan de opdracht voor dat team (de bron dus) alsnog worden goedgekeurd. Dat team zal echter nog wel bij de examencommissie geregistreerd worden.

Bij mildere vormen van plagiaat kunnen ook mildere sancties worden opgelegd (opnieuw via de examencommissie), zoals aftrek van punten in plaats van `geen cijfer'. Indien door aftrek van punten het cijfer beneden de 5.5 komt, terwijl het zonder puntenaftrek minstens 5.5 zou zijn, heb je de betreffende opdracht toch afgerond. Alleen werkt het lagere cijfer wel door in je gemiddelde cijfer voor het practicum, en daarmee in je eindcijfer voor het vak.

Hoofdpagina

Terug naar de hoofdpagina van het vak.
Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 3 december 2020 - http://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/algoritmiek/telaatenplagiaat.html