Te laat, niet voldoende en plagiaat -

Practicum Algoritmiek,

voorjaar 2024

Toren Academiegebouw

Te laat

Oplossingen voor de programmeeropdrachten Algoritmiek dienen in principe op (of voor) de deadline te worden ingeleverd. Je kunt nog tot twee weken na deze deadline inleveren, maar dan gaat er voor iedere (gedeeltelijke) week 1 punt af van het cijfer dat je voor die opdracht zou krijgen.

Het is mogelijk dat het cijfer daarmee beneden de 5.5 komt. Geen nood: als het cijfer zonder puntenaftrek minstens 5.5 zou zijn, d.w.z.: de betreffende opdracht was technisch gezien voldoende, dan heb je de opdracht toch afgerond. Alleen werkt het lagere cijfer wel door in je gemiddelde cijfer voor het practicum, en daarmee in je eindcijfer voor het vak. Het is mogelijk dat hiermee ook je eindcijfer beneden de 5.5 komt. Opnieuw, geen nood: als alle onderdelen technisch gezien voldoende waren, krijg je toch een eindcijfer 6.

Wanneer de twee weken na de deadline verstreken zijn, heeft het (afgezien van bijzondere omstandigheden, overleg dan met de docent) geen zin meer om in te leveren. Je kunt dan aan het eind van het semester gebruik maken van de herkansing.

Niet voldoende

Wanneer je oplossing voor een programmeeropdracht niet voldoende is (of je levert niets in), krijg je aan het eind van het semester de kans om een verbeterde versie in te leveren. Zie verder bij `Herkansing'.

Herkansing

Aan het eind van het semester wordt de mogelijkheid geboden om programmeeropdrachten die niet (voldoende) zijn gemaakt te herkansen. Bij de herkansing krijg je een nieuwe kans voor dezelfde opdracht(en). Je krijgt dus geen nieuwe opdracht(en). Bij de herkansing kun je hoogstens nog een 5.5 voor de betreffende opdrachten halen.

Het is niet mogelijk om een opdracht waarvoor je oplossing in eerste instantie al technisch voldoende was te herkansen. Als je cijfer bijvoorbeeld door aftrek-vanwege-te-laat-inleveren beneden de 5.5 was gekomen, kun je dat niet ophalen in de herkansing.

Voor de herkansing wordt een nieuwe inleverdatum (of nieuwe inleverdata voor de verschillende opdrachten) vastgesteld. Wanneer je je oplossing voor een opdracht niet voor deze datum afhebt, heeft het (afgezien van bijzondere omstandigheden, overleg dan met de docent) geen zin meer om in te leveren. De eerstvolgende gelegenheid is dan in het voorjaar van 2025.

Plagiaat

Het is bij het practicum toegestaan om met andere teams te overleggen over de aanpak. Je mag elkaar helpen. Het is echter niet toegestaan om werk van een ander team over te nemen, en dat, na eventuele aanpassing, in te leveren als eigen werk. Dat noemen we plagiaat. Om het risico te vermijden dat een ander team plagiaat pleegt met jouw oplossing, is het ten zeerste af te raden om, als vorm van hulp, jouw code beschikbaar te stellen aan dat andere team.

Wanneer de inzendingen van verschillende teams bij een programmeeropdracht Algoritmiek teveel op elkaar lijken, kunnen we tot de conclusie komen dat er sprake is van plagiaat. In dat geval wordt hiervan melding gemaakt bij de examencommissie, en wordt de beoordeling van de opdracht voor die teams opgeschort, in afwachting van een oordeel van de examencommissie.

Een mogelijke sanctie is dat beide teams geen cijfer krijgen en ook geen mogelijkheid krijgen om de opdracht nog in hetzelfde collegejaar af te ronden. Als de teams gezamenlijk duidelijk maken welk team de bron was, kan de opdracht voor dat team (de bron dus) alsnog worden goedgekeurd. Dat team zal echter nog wel bij de examencommissie geregistreerd worden.

Bij mildere vormen van plagiaat kunnen ook mildere sancties worden opgelegd (opnieuw via de examencommissie), zoals gedeeltelijk ongeldig verklaren van een inzending.

Hoofdpagina

Terug naar de hoofdpagina van het vak.
Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 26 januari 2024 - http://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/algoritmiek/telaatenplagiaat.html