Programmeermethoden 2012
Tweede programmeeropgave: DeCode

De tweede programmeeropgave van het vak Programmeermethoden in het najaar van 2012 heet DeCode; zie ook het vierde werkcollege, vijfde werkcollege (de betreffende WWW-bladzijde bevat handige tips evenals testfiles — te zijner tijd!) en zesde werkcollege, en lees geregeld deze pagina op WWW.
Spreek/Vragenuur in zalen 302 ... 309: dinsdag 25, woensdag 26, donderdag 27 september, dinsdag 2, donderdag 4, dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2011, van circa 15.30 tot 17.00 uur.

De compressietechnieken GIF en JPEG dreigen steeds duurder te worden. We gaan het nu dus maar zelf doen. En omdat men te nieuwsgierig wordt, gaan we meteen "versleutelen" ook. Voor de tweede programmeeropgave moet een programma worden geschreven dat een file kan coderen en decoderen.
Aan de gebruiker wordt gevraagd of het om coderen of decoderen gaat en hoe de originele (bestaande) file en de "doelfile" heten. De veranderde invoerfile komt in deze doelfile terecht; de invoerfile zelf blijft onveranderd. Stel eenvoudige vragen om deze gegevens van de gebruiker te weten te komen. Het programma leest dan eenmalig de opgegeven invoerfile, en schrijft de uitvoer symbool voor symbool weg naar de uitvoerfile. Elk symbool uit de invoerfile mag en moet precies één maal (met invoer.get (...)) gelezen worden.
De compressierate (de verhouding tussen het totale aantal karakters van doelfile en oorspronkelijke file) moet na afloop in gehele procenten, netjes afgerond, op het beeldscherm afgedrukt worden, evenals het totaal aantal regels. (Overigens, het aantal ingelezen karakters kan wat schelen tussen verschillende systemen.)

Het coderen geschiedt regel voor regel, en gaat als volgt. Iedere opeenvolging van k (groter dan of gelijk aan 2) dezelfde karakters binnen een regel wordt vervangen door dat karakter onmiddellijk gevolgd door het getal k. Hierbij keren we, ter versleuteling, de cijfers van k om. Een enkel karakter blijft gewoon zichzelf, evenals regelovergangen. Zo wordt de te coderen regel
Eet meer          zeeegels gecodeerd als Eet me2r 01ze3gels (in de originele zin staan blijkbaar tien spaties tussen meer en zeeegels; let op de "voorloop-nul").
Om later te kunnen decoderen hadden we moeten aannemen dat er geen cijfers in de regel staan, immers wat zou anders de codering e434 betekenen — vier e's en vier 3-en of 434 e's? Om dat probleem op te lossen worden gecodeerde cijfers voorafgegaan door een \ (backslash). De backslash zelf wordt met twee backslashes gecodeerd. Zo moet ABC11123ddd\efG\\\1 gecodeerd worden als
ABC\13\2\3d3\\efG\\3\1. Deze codering heet officieel run-length encoding.

Ter verdere inspiratie, zie het vijfde werkcollege, en een tweetal voorbeelden:

Opmerkingen

Uiterste inleverdatum: vrijdag 12 oktober 2012, 17.00 uur.
BinnenhofHaagse studenten: maandagochtend 22 oktober 2012, 11.00 uur.
 

Manier van inleveren:

  1. Digitaal de C++-code inleveren: stuur een email naar pm@liacs.nl.
    Stuur geen executable's, lever alleen de C++-file digitaal in! Noem deze bij voorkeur zoiets als ruttesamsom2.cc, dit voor de tweede opdracht van het duo Rutte-Samsom. De laatst voor de deadline ingeleverde versie wordt nagekeken.
  2. En ook een papieren versie van het verslag (inclusief de C++-code) deponeren in de speciaal daarvoor bestemde doos "Programmeermethoden" in de postkamer van Informatica, kamer 156 van het Snellius-gebouw.
    BinnenhofHaagse studenten: bij de docent.
     

    Overal duidelijk datum en namen van de (maximaal twee) makers vermelden, in het bijzonder als commentaar in de eerste regels van de C++-code. Lees bij het zesde werkcollege hoe het verslag eruit moet zien en wat er in moet staan.

Te gebruiken compiler: als hij maar C++ vertaalt; het programma moet in principe zowel op een Linux-machine (met g++) als onder Visual C++ of DevC++ draaien. Test dus in principe op beide systemen! Normering: layout 2; commentaar 2; overzichtelijkheid/modulariteit 2; werking 4. Eventuele aanvullingen en verbeteringen: lees deze WWW-bladzijde: www.liacs.nl/home/kosters/pm/op2pm.php.