LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Programmeermethoden NA, Najaar 2017
headerimg

Banner image by Sebastian Niedlich on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Programmeermethoden NA, Najaar 2017

Docent: dr. K. F. D. Rietveld
Practicumassistenten: Leon Helwerda MSc (hoofd), Dennis van der Zwaan, Simon Klaver, Lennard Kwakernaak, Marco van Dijk, Peter Bosch.

Wegens familie-omstandigheden zal het hertentamen later zijn nagekeken dan gebruikelijk. We zullen zodra het werk is nagekeken de cijfers zo snel mogelijk via Blackboard bekend maken. Voordat de nieuwe eindcijfers worden bepaald zullen de ingeleverde aanvullingen voor practicumopdrachten nog worden beoordeeld.

Buiten de werkcolleges en vragenuren is het mogelijk om per e-mail vragen te stellen over het programmeerwerk. Je kunt je e-mail sturen naar prna2017-team@lists.liacs.nl.

Beschrijving

Tijdens het college Programmeermethoden NA zal de programmeertaal Python uitgebreid, maar niet geheel, worden behandeld. Naast het leren programmeren in een concrete programmeertaal staat de studie van algoritmen centraal; zo wordt er onder meer aandacht besteed aan sorteeralgoritmen. Principes uit de software engineering komen aan bod. Tevens zal er aandacht worden besteed aan het gebruik van Python in een wetenschappelijk context: het doen van numeriek rekenmerk, dataverwerking en analyse, en het maken van plots van hoge kwaliteit.

Het vak heeft voor ogen elke student de basisbeginselen en concepten van programmeren mee te geven, waaronder een ‘working knowledge’ van Python. Een student die dit vak behaald heeft zal dan in zijn verdere studieloopbaan eigen ontwikkelde computerprogramma’s Python of een andere taal kunnen gebruiken tijdens onderwijs of onderzoek.

Examinering

De beoordeling geschiedt op basis van een schriftelijk tentamen dat voor tweederde het eindcijfer bepaalt, en een programmeerpracticum dat voor eenderde meetelt. Het programmeerpracticum bestaat uit drie opdrachten. Deze opdrachten worden apart becijferd en hiervan wordt het gemiddelde genomen om het cijfer voor het programmeerpracticum te bepalen. Zowel het tentamencijfer als de cijfers van alle programmeeropdrachten moeten voldoende zijn (tenminste 5.5) om te kunnen slagen voor het vak.

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

   P = (O1 + O2 + O3) / 3.0
   Eindcijfer = (P + 2T) / 3.0, afgerond naar het dichtstbijzijnde getal
     uit {1,2,3,4,5, 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10}

  Hierbij:
    Ox: Opdracht x, x = 1,2,3;
    P: Programmeercijfer; T: Tentamencijfer
Let op: als het cijfer van het schriftelijk tentamen onvoldoende is, is dit meteen het eindcijfer! En als dit wel voldoende is, maar het programmeerwerk is niet af, wordt er nog geen eindcijfer opgemaakt!

Literatuur

Dictaten

Slides hoorcolleges

Werkcolleges

Tentamenstof

Onder de tentamenstof valt al hetgeen besproken tijdens de hoorcolleges. Zie de hoorcollegesheets en het dictaat hierboven.

En zie de oefententamens hieronder. Er wordt altijd wel iets gevraagd over sorteren en zoeken, functieparameters en globale variabelen, lijsten, 2-dimensionale arrays (incl. slicing en indexing daarvan).

Oefententamens

Oefenopgaven Werkcollege 9 en de uitwerking.

Links en referenties

Websites

Extra's

Boeken

Vakken waarbij Python wordt gebruikt

Bij verschillende vakken in de studies Natuurkunde en Sterrenkunde wordt gebruik gemaakt van Python. Hier worden de basisprincipes van Python als bekend verondersteld en zal je Python gaan gebruiken als gereedschap bij het doen van onderzoek.

Voorgaande jaren