LIACS >Kristian Rietveld >Courses >Programmeermethoden NA, Najaar 2016
headerimg

Banner image by Sebastian Niedlich on Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Programmeermethoden NA, Najaar 2016

Docent: dr. K. F. D. Rietveld
Practicumassistenten: Koen Griffioen, Hanjo Boekhout, Pim Bax, Jelmer de Boer.

Alle aanvullingen zijn nagekeken. De eindcijfers voor de hertentamens zijn vastgesteld en ingevoerd.

Beschrijving

Tijdens het college Programmeermethoden NA zal de programmeertaal Python uitgebreid, maar niet geheel, worden behandeld. Naast het leren programmeren in een concrete programmeertaal staat de studie van algoritmen centraal; zo wordt er onder meer aandacht besteed aan sorteeralgoritmen. Principes uit de software engineering komen aan bod. Tevens zal er aandacht worden besteed aan het gebruik van Python in een wetenschappelijk context: het doen van numeriek rekenmerk, dataverwerking en analyse, en het maken van plots van hoge kwaliteit.

Het vak heeft voor ogen elke student de basisbeginselen en concepten van programmeren mee te geven, waaronder een ‘working knowledge’ van Python. Een student die dit vak behaald heeft zal dan in zijn verdere studieloopbaan eigen ontwikkelde computerprogramma’s Python of een andere taal kunnen gebruiken tijdens onderwijs of onderzoek.

Examinering

De beoordeling geschiedt op basis van een schriftelijk tentamen dat voor tweederde het eindcijfer bepaalt, en een programmeerpracticum dat voor eenderde meetelt. Het programmeerpracticum bestaat uit drie opdrachten. Deze opdrachten worden apart becijferd en hiervan wordt het gemiddelde genomen om het cijfer voor het programmeerpracticum te bepalen. Zowel het tentamencijfer als het programmeerpracticumcijfer moeten voldoende zijn (tenminste 5.5) om te kunnen slagen voor het vak.

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

   P = (O1 + O2 + O3) / 3.0
   Eindcijfer = (P + 2T) / 3.0, afgerond naar het dichtstbijzijnde getal
     uit {1,2,3,4,5, 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10}

  Hierbij:
    Ox: Opdracht x, x = 1,2,3;
    P: Programmeercijfer; T: Tentamencijfer
Let op: als het cijfer van het schriftelijk tentamen onvoldoende is, is dit meteen het eindcijfer! En als dit wel voldoende is, maar het programmeerwerk is niet af, wordt er nog geen eindcijfer opgemaakt!

Literatuur

Dictaten

Slides hoorcolleges

Voor de werkcolleges, zie het weekschema.

Tentamenstof

Onder de tentamenstof valt al hetgeen besproken tijdens de hoorcolleges. Zie de hoorcollegesheets en het dictaat hierboven.

En zie de oefententamens hieronder. Er wordt altijd wel iets gevraagd over sorteren en zoeken, functieparameters en globale variabelen, lijsten, 2-dimensionale arrays (incl. slicing en indexing daarvan).

Oefententamen

Oefenopgaven Werkcollege 9 en de uitwerking.

Oefententamen (gebaseerd op het C++ tentamen voor studenten Natuur/sterrenkunde van november 2015). Uitwerking.

Tentamen 16 december 2016, Uitwerking.

Links en referenties

Websites

Extra's

Boeken

Vakken waarbij Python wordt gebruikt

Bij verschillende vakken in de studies Natuurkunde en Sterrenkunde wordt gebruik gemaakt van Python. Hier worden de basisprincipes van Python als bekend verondersteld en zal je Python gaan gebruiken als gereedschap bij het doen van onderzoek.