Complexiteit 2017/2018

Het tweedejaarsvak Complexiteit wordt in het voorjaar van 2018 verzorgd door Jeannette de Graaf. Het vak is verplicht voor alle studenten Informatica en levert 6 EC op. Het vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en huiswerkopgaven. Verder uiteraard een afsluitend tentamen.
Studenten die deel gaan nemen aan Complexiteit wordt verzocht zich via uSis aan te melden. Je kunt dit het beste doen via het nummer van de studieactiviteit Complexiteit (dat is 12872). Je bent dan meteen aangemeld voor het tentamen. Ga hiertoe naar de faculteitswebsite (NL) en daarvandaan Informatie voor studenten > Administratie > Inschrijven voor vakken en tentamens en dan kiezen voor het tabblad Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De colleges vinden plaats op dinsdagen van 11.00 uur tot 12.45 uur in zaal 174. De bij de colleges behorende werkcolleges (in twee groepen) zijn op dinsdagmiddagen van 13.30 uur tot 15.15 uur, in zaal 402 en zaal 403. Let op: dinsdag 6 februari is er 's middags college (in zaal 174) in plaats van werkcollege. In de eerste collegeweek is er dus zowel op dinsdagmorgen als op dinsdagmiddag college. Verder is er in de week van 12 maart geen college en geen werkcollege omdat er dan herkansingen voor vakken uit het najaar zijn. Zie ook het rooster op internet.

Materiaal

Er is een (losbladig) dictaat dat min of meer de inhoud van de gebruikte sheets bevat alsmede enige verbindende tekst, en bovendien een verzameling opgaven bij het hoorcollege. Zorg dat je de opgaven bij je hebt tijdens werkcolleges! Het college zelf bestaat overigens uit meer dan alleen de inhoud van het dictaat of de sheets! De versie van 2018 is inmiddels verkrijgbaar. Deze verschilt nauwelijks van de versie van 2017 (alleen een opgave toegevoegd). Mochten er in de loop van het semester extra veranderingen/aanvullingen komen op dit dictaat, dan zullen die veranderingen op deze website gemeld worden. Overigens zullen eveneens de gebruikte sheets via deze website te raadplegen zijn. Zie hieronder voor het collegeschema.

Inhoud van het vak

Een greep uit de te behandelen onderwerpen: tijdcomplexiteit (worst/average/best case) van diverse algoritmen (niet recursief en recursief), enige wiskunde (O-notatie, recurrente betrekkingen), complexiteit van problemen, optimaliteit, beslissingsbomen, selectie/zoeken/sorteren, polynoomevaluatie, NP-volledige problemen (waaronder enkele bekende graafproblemen zoals het handelsreizigersprobleem) en reducties.

Nieuws / updates19-03-2018 - De tweede huiswerkopgave staat inmiddels online. Deze gaat over inversies en er moet een recurrente betrekking worden opgelost.

27-02-2018 - Verderop, bij de huiswerkopgave zelf, is een kleine toelichting op de vraagstelling bij 1c van de eerste huiswerkopgave toegevoegd. Ter illustratie is daar ook een extra voorbeeldopgave met uitwerking te vinden. Zie verder voor meer voorbeelden de sommen die op het werkcollege worden gemaakt.

27-02-2018 - Let op! Voor degenen die de papieren versie van huiswerkopgave 1 hebben: bij onderdeel d. moet gelden dat n>2. Voor n=2 worden namelijk altijd 2 arrayvergelijkingen gedaan, dus daarvoor is 2 vergelijkingen wel haalbaar.

26-02-2018 - In het sommengedeelte van het dictaat is een kleine verandering aangebracht. Opgave 21 is een klein beetje veranderd; verder is alles als voorheen. De uitwerking van 21 zal ook nog aangepast worden. De uiteindelijke, bij de nieuwe formulering passende, versie zal herkenbaar zijn aan het jaar 2018. Nu staat er nog (versie 2016).

26-02-2018 - De eerste huiswerkopgave is inmiddels beschikbaar. Uiterste inleverdatum is vrijdag 9 maart. Stuur je uitwerking (in LaTex) naar j.m.de.graaf@liacs.leidenuniv.nl en begin het onderwerp met [COMP], zodat de huiswerkmails voor jullie docent makkelijk te herkennen zijn. Bezoek het werkcollege voor nog wat extra oefening met soortgelijke opgaven als die van het huiswerk.

19-02-2018 - De bedoeling is dat volgende week de eerste huiswerkopgave wordt uitgedeeld. Die gaat over het analyseren van een algoritme (basisoperatie, worst case, best case) dat deze en volgende week ook tijdens het werkcollege zal worden geoefend.

12-02-2018 - De indeling voor de werkgroepen gaat op achternaam. Studenten van wie de achternaam begint met A t/m K gaan naar zaal 402; de rest naar zaal 403. Het is de bedoeling dat in beide zalen ongeveer evenveel studenten zitten.

19-12-2017 - Het eerste college is op dinsdag 6 februari van 11.00 tot 12.45 uur. Het tweede college is op dezelfde dag van 13.30 tot 15.15 uur. Zowel 's morgens als 's middags is het college in zaal 174.

Programma

Hieronder zal het programma voor het hoorcollege/werkcollege van het voorjaar 2018 bijgehouden worden. Voor elke week staat daarin vermeld welke onderwerpen aan de orde zijn gekomen met de bijbehorende pagina's uit het dictaat, de gebruikte sheets en de opgaven die bij het werkcollege behandeld zijn. In principe worden de sheets de ochtend of de dag voor het college op de site gezet; direct na het college komt de definitieve versie hieronder te staan.


Datum (hoorcollege) Onderwerp Dictaat Sheets Werkcollege: opgaven
6 februari Inleiding, wiskundige achtergrond 1.1 t/m 2.2, 2.3 deels college1, college2 college i.p.v. werkcollege
13 februari Restant, zoeken 2.3 rest, 4.1-4 college3 1,2,4,7(,6)
20 februari Restant, beslissingsbomen Opgave 5, 3.1-3 college4 8,9,10,20
27 februari 28bc, Selectie, toernooimethode, adversary argument 6.1-4, 5.1-2 college5 18,22,14b,21
6 maart Adversary min&max, selectie is O(n), Insertion sort 6.5-6, 7.1 college6 15,16,14a,23
13 maart geen college --- --- geen werkcollege
20 maart Mergesort, ondergrens sorteren, Quicksort (deels) 7.2-4 college7 24,26,27,extra


Huiswerk

Gedurende het semester moet regelmatig huiswerk worden ingeleverd. Er zullen in 2018 vijf huiswerkopgaven komen, die als bonus meetellen voor het eindcijfer voor dit vak. Er valt hiermee maximaal 1 bonuspunt te verdienen. Dit huiswerk bestaat uit speciaal uitgedeelde opgaven, dus NIET de opgaven uit het dictaat. De opgaven uit het dictaat worden (althans een groot deel daarvan) gemaakt tijdens de werkcolleges. De belangrijkste functie van het huiswerk is overigens dat het een goede voorbereiding op het tentamen is: heb je de opgaven serieus gemaakt en begrijp je de stof, dan zou je normaal gesproken het tentamen moeten kunnen halen. Huiswerk gemaakt in voorgaande jaren telt niet mee voor het huiswerkcijfer.

Huiswerkopgaven dienen individueel (in LaTex!) gemaakt en ingeleverd te worden. Uiteraard mag je bij het maken van de opgaven met elkaar de problemen en de leerstof bespreken, maar kopieren, overschrijven en dergelijke niet. Dus, geef bij het bespreken van de opgaven elkaar indien nodig een duwtje in de goede richting, tips en suggesties, maar geen panklare oplossing. Daar wordt niemand beter van. Gemaakte huiswerkopgaven kunnen bij de docent worden ingeleverd (per e-mail (j.m.de.graaf@liacs.leidenuniv.nl) of persoonlijk).

Om het vak te halen moet het cijfer (op 1 decimaal nauwkeurig) voor het tentamen ten minste een 5,0 zijn. Het eindcijfer voor Complexiteit wordt dan als volgt bepaald. Eindcijfer = (gemiddeld huiswerkcijfer)/10 + tentamencijfer indien het tentamencijfer >= 5,0. Als het tentamencijfer lager dan 5,0 is, is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Het eindcijfer wordt zoals gebruikelijk afgerond op een geheel- of halftallig cijfer tussen 1,0 en 10,0.

Hieronder komen de huiswerkopgaven van 2018:

Werkcollege-opgaven

In het dictaat staan opgaven, die grotendeels op het werkcollege (of college) behandeld zullen worden. Soms zal er van een enkele opgave een officiele uitwerking verschijnen. Deze zijn t.z.t. hieronder te vinden ter referentie. Voor alle andere uitwerkingen van opgaven: bezoek het werkcollege en schrijf ze zelf!

Op dit moment staan hieronder de oude (uit 2016/2017) uitwerkingen. In de loop van dit semester zullen ---indien nodig--- de uitwerkingen worden bijgewerkt. Wanneer dit het geval is zal dit hieronder duidelijk worden aangegeven, zodat je weet dat het om de definitieve versie gaat. Tevens zal er hier en daar wellicht een extra uitwerking bijkomen.

Tentamen

Het tentamen Complexiteit bevat in elk geval zowel praktische vragen (zoals de werkcollege-opgaven en het huiswerk) als meer theoretische (college). Ook kleine bewijsjes en eenvoudige recurrente betrekkingen zijn mogelijk. Het tentamen is op donderdag 14 juni van 10.00 tot 13.00 uur.
Op dinsdag 10 juli is de herkansing (van 14.00 tot 17.00 uur).
Er zijn enige oude tentamens Complexiteit beschikbaar om mee te oefenen. Deze zijn hieronder te vinden. Van de tentamens van juni zijn zeer uitgebreide (bedoeld om de antwoorden nog eens uitvoerig uit te leggen) uitwerkingen te vinden.

Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: j.m.de.graaf@liacs.leidenuniv.nl.

Laatste wijziging 20 maart 2018 liacs.leidenuniv.nl/~graafjmde/COMP/