Theorie van Concurrency, najaar 2011
Theory of Concurrency, fall 2011Theory of Concurrency is a third year course for computer science (and economy) students. It is taught in the fall semester.

Lecturer: Rudy van Vliet, office 124 in the Snellius building, phone 071-527 5777, email rvvliet@liacs.nl
Op de homepage van de docent kunt u zien of hij op zijn werk te bereiken is.
Assistant: Wouter de Zwijger

Goal

To make the student familiar with fundamental notions concerning concurrent systems and with the way to formalize and analyze these notions. Thus the student acquires an insight into the basic techniques for working with concurrent systems.

Contents

'Concurrency' as a phenomenon of parallel and possibly mutually dependent processes. Petri nets are used to formally model and analyse such processes. Both structure and behaviour of (concurrent systems modelled as) Petri nets are investigated.
Visit for more background information, the online services for the international Petri net community: Petri Nets World .

Set up of the course

lectures and exercise classes; written exam plus assignment (for 6EC, level 300).

Language

lectures/exercise classes will be taught in Dutch; course material is in English.

Course material

Lecture notes ('dictaat') by Joost Engelfriet and Grzegorz Rozenberg as pdf file .
Exercises ('opgavenbundel') as pdf file.
There is also a list of errata.
And yet another list of errata.
Here you'll find an additional survey and tutorial for the interested student.

Schedule lectures/exercises

Tuesdays from 6 September till 25 October 2011, from 11:15 - 13:00, room 403 Snellius building,
Thursdays from 8 September till 27 October 2011, from 11:15 - 13:00, room 403 Snellius building,
Thursdays from 3 November till 10 November 2011, from 10:00 - 13:00, room 403 Snellius building.
Thursdays from 24 November till 8 December 2011, from 10:15 - 13:15, room 403 Snellius building.
It will be decided on the fly, when there will be lectures and when there will be exercise classes.

Written exam

Friday 13 January 2012, 10:00 - 13:00.
Op donderdag 12 januari 2012 was er een vragenuur voor het tentamen, van 13:30 tot 15:30, in zaal 401. Tijdens dit vragenuur kon men de vragen stellen die opkwamen bij het bestuderen van de stof. Ook kon men leren van de vragen die andere studenten stellen.

Het tentamen van 13 januari 2012 is voorbij. U kunt de opgaven hier nog bekijken. Dit tentamen is nagekeken. U vindt de cijfers, inclusief het resultaat van de tussentijdse toets en de herkansing van de toets, hier. De eigen uitwerkingen van het tentamen kunnen worden opgehaald bij de docent.

Resit: Friday 17 February 2012, 14:00 - 17:00.
Ook het hertentamen is voorbij. U kunt de opgaven hier nog bekijken. Ook dit hertentamen is nagekeken. U vindt de cijfers, inclusief het resultaat van de tussentijdse toets, hier. De eigen uitwerkingen van het hertentamen kunnen worden opgehaald bij de docent.

Tussentijdse toets

Er was een tussentijdse toets (`assignment'), op donderdag 17 november 2011. Deze dient voldoende gemaakt te zijn om het vak te halen. Het resultaat hiervan telt alleen in 2011-2012 mee! Lees de practische informatie over de toets.
Er zijn drie mogelijke uitkomsten van de toets:
1) Toets niet gehaald; men kan het vak niet halen.
2) Toets gewoon gehaald; men kan het vak halen door het (her-)tentamen te halen; eindcijfer is dan het (her-)tentamencijfer.
3) Toets goed gehaald; men kan het vak halen door het (her-)tentamen te halen; eindcijfer is dan het (her-)tentamencijfer plus een bonus van een half punt.
De toets is nagekeken! U kunt hier de uitslagen bekijken.
Afhankelijk van de behoefte (die onderzocht wordt na het hertentamen van 17 februari 2012) kan er een herkansing voor de tussentijdse toets worden georganiseerd. Hierbij zal overigens geen half punt bonus meer te verdienen zijn.

Tekentool Pipe2

Bij de tussentijdse toets wordt gebruik gemaakt van de tekentool Pipe2. Ook tijdens de werkcolleges kun je deze tool gebruiken. Hier vindt u instructies om de juiste versie van Pipe en een uitbreiding daarop van Wouter de Zwijger te installeren. Graag installeren vóór het eerste werkcollege op 15 september 2011.

Tentamenstof

Dictaat zoals behandeld op college, met bijbehorende opgaven en errata. D.w.z. alles, behalve Hoofdstuk 8, paragraaf 9.4 en enkele duidelijk gemarkeerde (onderdelen van) bewijzen. Anders dan bij het laatste hoorcollege werd medegedeeld, behoort het berekenen van p-invarianten van P/T systemen wél tot de tentamenstof.
Het (her)tentamen moet zonder hulpmiddelen (zoals pipe, dictaat, aantekeningen etc) worden gemaakt.

The exam is concerned with all material from the dictaat, opgavenbundel and errata. Only Chapter 8, Section 9.4, and some clearly indicated (parts of) proofs need not be known for the exam. Although stated otherwise during the last lecture, calculating p-invariants of P/T systems does belong to the material for the exam. The exam and the resit are NOT open book exams.

Behandelde stof, opgaven en slides

Voor wie door omstandigheden een hoorcollege of werkcollege heeft moeten missen, houden we per week bij welke stof en opgaven we hebben behandeld. U vindt dit overzicht hier (helemaal bijgewerkt, tot en met 8 december 2011).

Ook de slides die tijdens het college gebruikt zijn, zijn nog te bekijken. N.B.: om gemakkelijk naar eerdere definities/resultaten/plaatjes te kunnen verwijzen tijdens het college, worden slides regelmatig hergebruikt. Er zitten dus nogal wat dubbele slides bij.

Some old exams (pdf files)

February 2011
January 2011
Voorbeelduitwerking January 2011 door Wouter Zomervrucht
August 2010
May 2010
August 2009
May 2009
May 2009 answers


Questions and comments can be sent to:
Rudy van Vliet, rvvliet@liacs.nl
Last modified: 13 augustus 2012 - http://www.liacs.nl/home/rvvliet/tvc/