Compilerconstructie

najaar 2019

Toren Academiegebouw

Compilerconstructie is een derdejaars vak binnen de bachelor Informatica aan de Universiteit Leiden. Het wordt gegeven in het najaarssemester.

Praktische informatie

Docent: Rudy van Vliet
te vinden op: kamer 140 van het Snellius
telefoon: 071-527 2876
email: rvvliet(at)liacs(dot)nl
Assistent: Rintse van de Vlasakker
Onderwijsvorm: hoorcollege, werkcollege (in het Nederlands), en een practicum met vier programmeeropdrachten
Hoorcollege: tien vrijdagen van 11.15-13.00 uur van Rudy van Vliet, in zaal B02.
Werkcollege: zes vrijdagen van 14.15-16.00 uur van Rudy van Vliet, in zaal 403.
Practicumbijeenkomsten: vier vrijdagen van 16.15-18.00 uur of van 14.15-16.00 uur, en drie andere momenten, van de assistent, in computerzaal 302-304.
Voor de exacte data van hoorcollege, werkcollege en practicumbijeenkomsten, zie het schema onderaan deze pagina.

Studielast

Met het behalen van dit vak verdient u 6 EC. Het niveau van het vak wordt aangeduid als `300'.

Voorkennis

Algoritmiek en Fundamentele Informatica 2.

Inhoud

Computerprogramma's in een hogere programmeertaal kunnen pas uitgevoerd worden door een computer als ze zijn vertaald naar lager-niveau code. In veel gevallen gebeurt dit door een compiler.
Bij dit vak leren we hoe compilers in verschillende stappen broncode omzetten in assemblycode. We bestuderen de theorie achter compilers, en passen deze toe bij het practicum, in een serie opdrachten waarbij we een eenvoudige compiler construeren.
Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de colleges hebben betrekking op het proces van de constructie van een compiler, b.v.: lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, code generation, en code optimization.

Doelstelling

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het eindcijfer van het vak is een gewogen gemiddelde van de cijfers voor het tentamen (50%) en het practicum (50%). Zowel tentamen als (alle) programmeeropdrachten moeten voldoende zijn.

Een voldoende cijfer voor het tentamen Compilerconstructie blijft staan tot het volgende jaar. Hetzelfde geldt voor een voldoende cijfer voor het complete practicum. Voldoende cijfers voor individuele onderdelen van het practicum blijven niet per se staan.

Tentamens

Er zijn twee (schriftelijke) tentamens geweest:
Eerste tentamen: donderdag 19 december 2019, 14.15-17.15.
Hertentamen: donderdag 23 januari 2020, 14.15-17.15.
Beide tentamens zijn nog terug te vinden in de lijst met oude tentamens onderaan deze pagina. Bij het eerste tentamen is daar ook een handgeschreven uitwerking van de docent te vinden.
Beide tentamens zijn nagekeken. De cijfers, inclusief eindcijfers, staan in Blackboard. Bij de kolommen in Blackboard geldt de volgende legenda.
Je kunt je nagekeken tentamen inzien bij de docent.

Vragenuur

Op woensdagochtend 18 december 2019 was er een vragenuur voor het tentamen. Daarbij kon je de vragen stellen die opgekomen waren bij het leren voor het tentamen.

Practicum

In vier programmeeropdrachten wordt de theorie uit de hoorcolleges toegepast. De eerste opdracht is een eenvoudige opdracht, bedoeld om er een beetje in te komen. In de volgende opdrachten wordt in drie stappen een eenvoudige compiler opgebouwd; elke stap is een aparte programmeeropdracht. De opdrachten kunnen in teams van twee personen worden gemaakt. Alle programmeeropdrachten moeten (goed) worden gemaakt.

Bij het begin van de eerste programmeeropdracht is er een introductie en practicumbijeenkomst van twee uur (op vrijdagmiddag). Vervolgens is er een week tijd om de opdracht af te ronden.
Bij het begin van de tweede, derde en vierde programmeeropdacht is er steeds eerst een introductie (gewoon op vrijdagochtend), een week later een practicumbijeenkomst van twee uur (op vrijdagmiddag) en weer een of anderhalve week later een practicumbijeenkomst van twee uur (op ...). Aan het eind van die laatste week moet je je oplossing inleveren. In totaal is er voor elk van deze drie opdrachten dus drie weken tijd om de opdracht af te ronden.

De eerste opdracht levert een + op, voor de andere drie opdrachten krijg je een cijfer. Het gemiddelde van die drie cijfers wordt het eindcijfer voor het practicum. Wie voor een of meer opdrachten geen voldoende haalt, kan eenmalig herkansen, aan het eind van het semester. Het maximale cijfer voor de betreffende opdrachten is dan een 5.5.

Als plagiaat wordt geconstateerd, krijgen de betrokken teams geen cijfer voor de betreffende opdracht en dit collegejaar ook geen mogelijkheid om de opdracht alsnog te doen.

Meer informatie over te laat, niet voldoende en plagiaat...

Studenten die vorig studiejaar alle vier programmeeropdrachten hebben afgerond, hoeven het programmeerwerk dit jaar niet opnieuw te doen. Ouderejaars studenten die het practicum helemaal niet of slechts gedeeltelijk hebben gedaan, moeten contact opnemen met de docent: rvvliet(at)liacs(dot)nl. Deelresultaten blijven niet automatisch geldig.

Wie een of meer opdrachten die jaar niet (voldoende) had afgerond, kon die herkansen met als nieuwe deadline 14 februari 2020, 23.59 uur. Alle inzendingen, ook die van de herkansingen, zijn nagekeken. De cijfers staan in Blackboard.

Literatuur

Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman: "Compilers: Principles, Techniques, and Tools", second edition, Pearson New International Edition, 2013, ISBN: 978-1-29202-434-9.

Ook eerdere versies van de tweede editie zijn bruikbaar. Het betreft dan de druk uit 2006 (de purple dragon, met ISBN: 9780321486813) of de internationale editie hiervan uit 2007 (met ISBN: 978-0-321-49169-5). De hoofdstukken die we bij Compilerconstructie gebruiken uit de editie van 2013 zijn namelijk identiek aan diezelfde hoofdstukken in de editie van 2006 en 2007.


Drie versies van editie 2: de internationale editie uit 2013, de Noord Amerikaanse editie uit 2006, de internationale editie uit 2007.

Tentamenstof

De tentamenstof is de stof die tijdens de colleges is behandeld. Dit komt neer op de volgende hoofdstukken/paragrafen uit het boek:

Schema, slides en opgaven

Hieronder staat het gehanteerde schema voor de hoorcolleges, de werkcolleges en de practicumbijeenkomsten. Voor wie door omstandigheden een hoorcollege of werkcollege moest missen, zijn ook de bij de colleges gebruikte slides / behandelde opgaven nog te bekijken.
N.B.: De slides zijn niet bedoeld ter vervanging van het boek. Het kan dus lastig zijn om de stof puur met behulp van de slides, zonder het boek, te begrijpen.

Oude tentamens

Oude website

Het vak Compilerconstructie wordt al vele jaren gegeven bij de opleiding Informatica. Zie bijvoorbeeld de website van Compilerconstructie, najaar 2018. U vindt daar ook nog meer oude tentamens.
Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar:
Rudy van Vliet; rvvliet(at)liacs(dot)nl
Laatste wijziging: 18 augustus 2020 - http://www.liacs.leidenuniv.nl/~vlietrvan1/coco/