Fundamentele Informatica 1 2017/2018

Het eerstejaarsvak Fundamentele Informatica 1 wordt in het najaar van 2017 verzorgd door Jeannette de Graaf. De assistentie, wordt verleend door Jelmer de Boer, Roy van Hal, Richard Huybers en Valerie Paul. Het vak is verplicht voor alle studenten Informatica, Informatica&Economie en Informatica&Biologie en levert 6 EC op. Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Verder is er halverwege een toets en uiteraard een afsluitend tentamen.
Studenten die deel gaan nemen aan Fundamentele Informatica 1 wordt verzocht zich via uSis aan te melden voor het tentamen. Je kunt dit het beste doen via het nummer van de studieactiviteit. Ga hiertoe naar de faculteitswebsite en daarvandaan Informatie voor studenten > Administratie > Inschrijven voor vakken en tentamens en dan kiezen voor het tabblad Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De colleges vinden meestal (maar niet altijd) plaats op dinsdagen van 15:30 uur tot 17:15 uur, meestal (maar niet altijd) in de Sitterzaal in het Huygens (begane grond). Er is een apart overzicht beschikbaar van wanneer en in welke zaal de colleges precies zijn. Op de laatste collegeslide/sheet van elk college zal worden aangegeven in welke zaal en op welke tijd/dag de week erna het (werk)college zal zijn. Dus zie het collegeschema (Programma) verderop op deze site. Zie ook het Informaticarooster, het I&Erooster en het I&Brooster op internet. In deze roosters kan mogelijk hier of daar nog een kleine verandering optreden. De zalenroosters geven aan in welke zalen een en ander plaatsvindt, maar ze zijn niet altijd even betrouwbaar. Dus gebruik de door de docent tijdens college aangeleverde locatie-informatie.

Inhoud van het vak

Het vak is bedoeld als een kennismaking met discrete wiskundige structuren die van belang zijn voor de informatica. Verder wordt geleerd om te gaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken. Een globaal overzicht van de behandelde onderwerpen: verzamelingenleer, relaties en functies, equivalentierelaties, partiële ordeningen, recursieve definities, volledige en structurele inductie, grafen, bomen en expressies, strings en talen, eindige automaten.

Literatuur

Schaum's Outline of Discrete Mathematics, door Seymour Lipschutz, Marc Lipson.

Net als vorig jaar gebruiken we het boek van Schaum, derde editie, ISBN 9780071615860, zie bv. amazon.de.

Niet alle hoofdstukken worden behandeld tijdens dit college, zie de specificatie van de collegestof, en het collegeschema verderop op deze pagina.

Overig materiaal

Naast het boek en het college en het werkcollege is nog veel meer materiaal om je verder te helpen.

Collegedictaat Bestaat uit aanvullingen op het gebruikte boek. Hoofdstuk 2 staat inmiddels hieronder, de andere twee hoofdstukken komen nog.

Opgaven Het boek bevat een groot aantal opgaven. Een selectie (aangevuld met eigen bedenksels) vormt de oefenstof [=opgaven] voor de werkcolleges. Er is ook een groot aantal opgaven uitgewerkt.

Slides De laatste versie van de door de docent gemaakte slides komen per college als pdf op deze site in het collegeschema te staan. Er wordt naar gestreefd de sheets met te behandelen stof uiterlijk de ochtend voor het college op deze site te plaatsten; deze versie is dus onder voorbehoud. De definitieve versie, met de uiteindelijk echt behandelde hoeveelheid stof, wordt zo snel mogelijk na het college gepubliceerd. Uitleg van de kleurcoderingen in de sheets:  Rood  is uit het college,  groen  geeft extra toelichting/uitleg of extra weetjes.

Nieuws / updates

15-12-2017 - Het vragenuur is nu definitief vastgesteld op vrijdag 5 januari om 14 uur. De zaal (in het Snellius) zal via deze website worden bekendgemaakt.

01-12-2017 - Een paar dagen voor het tentamen zal er een vragenuur zijn. Vermoedelijk gaat dit plaatsvinden op vrijdag 5 januari om 14 uur. De definitieve datum en tijd zal bij het laatste college worden vastgesteld.

01-12-2017 - Op 5 december en op 12 december (allebei dinsdagen) is er geen college. Het laatste college is op vrijdag 15 december 2017. Dan ga ik het tentamen van januari 2017 voordoen/bespreken. Het is verstandig om van tevoren dit tentamen goed te bekijken, en bij voorkeur zelf alvast te maken. Het laatste werkcollege, over eindige automaten, is op vrijdag 15 december van 11 tot 12.45 uur in de gebruikelijke zalen in het Snellius. Aansluitend, na de lunch, vindt dan het eerdergenoemde college plaats in de De Sitterzaal in het Huygens, vanaf 13.30 uur. Vrijdag 8 december is er dus geen werkcollege Fundamentele Informatica 1.

16-11-2017 - De toets is nu wel nagekeken. De resultaten zijn beschikbaar. De cijferlijst moet als volgt gelezen worden: kolom 1 geeft cijfer 3 en 4 van je studentnummer, kolom 2 je initialen (voornaam, achternaam), kolom 3 het cijfer. Cijfers zijn op de gebruikelijke manier afgerond op gehele waarden. Zo'n 47% van de deelnemers heeft een bonus weten te verdienen. Vandaag zijn al wat nagekeken werken uitgedeeld; morgen (17 november) bij het werkcollege is er ook gelegenheid je nagekeken toets terug te krijgen.

14-11-2017 - Behalve de collegesheets en het boek is ook uitleg over het onderwerp formele talen te vinden in paragraaf 4.1 van hoofdstuk 4 van het dictaatje.

14-11-2017 - Door overmacht is de toets nog niet in zijn geheel nagekeken. Als het goed is kan ik morgen het resterende deel nakijken en wordt donderdag de uitslag bekend.

07-11-2017 - De toets van 24 oktober is nog niet nagekeken. Sorry. Ik doe mijn best alles volgende week dinsdag nagekeken te hebben, zodat de nagekeken werken bij college kunnen worden meegenomen. Via deze website houd ik jullie op de hoogte.

07-11-2017 - Volgende week gaan we het bij college over formele talen hebben, later komen ook eindige automaten aan de orde. Beide onderwerpen komen in studiejaar 2 bij Fundamentele informatica 2 uitgebreid aan de orde; bij FI1 dus al vast een introductie.

24-10-2017 - De toets van vandaag staat inmiddels op de website (zie verderop), met een uitgebreide (handgeschreven) uitwerking.

23-10-2017 - De toets van morgen, 24 oktober, vindt plaats in het Snellius. Tijd: 11.00 - 13.00. Zalen: 312, 412, B02, 174, 401, 408. Studenten met extra tentamentijd gaan naar B02.

17-10-2017 - De stof voor de toets van 24 oktober staat vermeld op de op een na laatste slide van het zevende college. Die stof bestaat uit de inhoud van de colleges 1 t/m 7 en de bijbehorende werkcolleges en hoofdstukken uit Schaum. Zie verder de betreffende slide uit college 7.

17-10-2017 - Er is inmiddels een hoofdstuk uit het dictaatje (geschreven door H.J. Hoogeboom) op de website geplaatst. Dit is bedoeld om even door te lezen naast het college over het betreffende onderwerp: recursie en inductie.

05-10-2017 - Vrijdag 6 oktober gaan we naar 3 werkgroepen in plaats van 4: zaal 401 (Jelmer), zaal 403 (Richard), zaal 405 (Valerie).

02-10-2017 - Er zijn nog enkele oude tentamens en oude toetsen met uitwerking op de site gezet. Het antieke tentamen van 2004 is toegevoegd omdat er enkele opgaven uit dat tentamen in de opgavenbundel zijn terechtgekomen.

29-09-2017 - De sheets van het college 4 staan nu echt online. Eerder deze week had ik blijkbaar een foutje gemaakt, waardoor de sheets over functies niet te zien waren. Bij deze opgelost.

14-09-2017 - Het werkcollege FI1 vindt morgen, 15 september, voor studenten Informatica en Informatica&Economie plaats in vier kleinere zalen in het Snellius. Voor die werkgroep van 15 september (11.00 tot 12.45) heb ik de volgende indeling gemaakt, die als het goed is in elke zaal ongeveer evenveel studenten oplevert. Zaal 401: studenten met achternaam beginnend met A t/m E; Zaal 402: studenten met achternaam beginnend met F t/m Li; Zaal 403: studenten met achternaam beginnend met Lo t/m R; Zaal 405: studenten met achternaam beginnend met S t/m Z

08-09-2017 - De sheets van het eerste college staan inmiddels online. Tevens zijn er wat nieuwe dingen aan deze site toegevoegd, zoals het opgavendictaatje waaruit we tijdens werkcolleges sommen maken.

03-07-2017 - Deze website is nog niet compleet. Er zullen na 20 augustus nog aanvullingen verschijnen.

01-07-2017 - Het eerste college is op vrijdag 8 september van 13:30 tot 15:15 uur in de De Sitterzaal in het Huygens.

Programma

Hieronder wordt het programma voor het hoorcollege/werkcollege van het najaar 2017 bijgehouden. Voor elke week staat daarin vermeld welke onderwerpen aan de orde zijn gekomen met de bijbehorende hoofdstukken/paragrafen uit het boek, de gebruikte slides en de opgaven die bij het werkcollege behandeld zijn. In principe worden de sheets de ochtend of de dag voor het college op de site gezet; direct na het college komt de definitieve versie hieronder te staan.


Weeknummer Onderwerp Schaum Slides Werkcollege: opgaven
36 Intro, verzamelingen I 1.1-4 intro, college1 geen werkcollege
37 Verzamelingen II 1.5-6, 5.3-5, 5.7 verzamelingen2 2a, 7a, 4, 8ab, 9ab, 10, 11, 7c
38 Verzamelingen III, Relaties I 1.7, 2.1-6 verzamelingen3, relaties1 rest week 37, 5, 13a, 15, 16
39 Relaties II, Functies I 2.7-9, 3.1-5 relaties2, functies1 17 (niet b), 18, 20, 21a, 22, 23a,c
40 Functies II, Grafen I 3.5, 8.2-4 functies2, grafen1 24, 25, 26, 27, 28, 29
41 Grafen II, Inductie&recursie I 8.5-7, 9.1-3, 9.5, 9.9 grafen2, recursie1 30, 31, 32, 33, 36, 35
42 Inductie&recursie II 1.8, 3.6, 11.3 recursie2 37, 38, 39c, 40, 46, 50
43 Toets op 24/10 --- geen college geen werkcollege
44 Inductie III, Bomen I 8.8, 9.4, 10.1-3, 10.9 recursie3, bomen1 extra, 52, 53
45 Bomen II 8.8, 9.4, 10.1-3, 10.9 bomen2 geen werkcollege
46 Formele talen 12.1-4 talen 54, 55, 56, 57
47 Aftelbaarheid, modulo rekenen 2.8, 3.7, 3.4, 11.8 equivalentierelaties 58, 59, 60bcde, 61abc, 63, 64, aanvulling
48 Eindige automaten 12.5 eindige automaten 66, 68, 69, 71, 72bc, 74
49 Geen college --- --- Geen werkcollege
50 Oud tentamen op vrijdag 15 december januari 2017 75, 76
En verder: dictaat 2.1-2+2.4+2.6, 3.1-2, 4.1-2!!

Tentamen

De tussentoets was op dinsdag 24 oktober 2017 van 11:00 tot 13:00 uur. Locatie: Snellius.
Het tentamen is op maandag 8 januari 2018 van 14:00 tot 17:00 uur.
Op dinsdag 13 maart 2018 is de herkansing (van 14:00 tot 17:00 uur).

Er zijn enige oude tentamens en tussentoetsen Fundamentele Informatica 1 beschikbaar om mee te oefenen. Deze zijn hieronder te vinden, inclusief uitwerkingen.Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar: j.m.de.graaf@liacs.leidenuniv.nl.

Laatste wijziging 15 december 2017 liacs.leidenuniv.nl/~graafjmde/FI1/